Pedicure-Helmond

Privacyregeling en klachtenbeleid

Medisch pedicure Mirjam van Duijnhoven houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Uiteraard gaat Medisch pedicure Mirjam van Duijnhoven zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.

Hieronder vindt u de privacyregels zoals deze bij Medisch pedicure Mirjam van Duijnhoven gehanteerd worden.

 • Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen de individuele praktijken en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten.
 • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een screensaver afgeschermd
 • Medische gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • WGBO

  Wij werken volgens de regels van de WGBO. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

  Relatie tussen cliënt en zorgverlener

  De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

  Overzicht regels WGBO

 • Het recht op informatie door de hulpverlener.
 • Toestemming voor een medische behandeling.
 • Inzage in het eigen medisch dossier.
 • Vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen.
 • Recht op privacy.
 • Bejegening

  Voor de omgang met en het behandelen van de cliënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
 • De werkwijze voor de behandeling van een cliënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en cliënt aanwezig zijn. Bij cliënten die begeleiding nodig hebben kan ook de begeleider in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en indien mogelijk binnen de praktijk een afspraak met een andere therapeut gemaakt worden of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Klachten

  We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven. Ook is er veelal een verwijzing naar de voor de beroepsgroep van de therapeut aanwezige klachtenprocedures op de website aanwezig.